De binnenvaartsector is van grote betekenis voor de provincie Zeeland. Goede faciliteiten voor de binnenvaartsector, zoals aanlegsteigers en stroomvoorzieningen, zijn daarbij essentieel. Provincie Zeeland is vaarwegbeheerder van het Kanaal door Walcheren. De andere vaarwegen, havens en bijbehorende voorzieningen worden beheerd door verschillende eigenaren. De binnenvaartsector heeft regelmatig aangegeven dat de doorstroming in Zeeland extra aandacht behoeft. Movares Water heeft in opdracht van Provincie Zeeland een actieprogramma binnenvaart opgesteld voor het verbeteren van de doorstroming van de binnenvaart in Zeeland.

Tijdens de Zeeuwse Binnenvaartdag eind december presenteerden Lijdia Pater en Bart Bouwens aan vertegenwoordigers van brancheorganisaties, havenbedrijven en havenbeheerders het Actieprogramma Binnenvaart Zeeland, dat Movares Water ontwikkelde voor Provincie Zeeland en haar samenwerkingspartners Koninklijke Binnenvaart Nederland, Algemeene Schippers Vereeniging, Ministerie I&W, RWS Zee & Delta en North Sea Port.

Kennis- en innovatienetwerk
Uit eerder onderzoek is gebleken dat op piekmomenten onvoldoende ligplaatsen beschikbaar zijn in Zeeland en verwacht wordt dat er in de toekomst een tekort aan ligplaatsen zal ontstaan. Om beter inzicht in de situatie langs het water te krijgen is er in 2022 door de provincie een meldpunt voor binnenvaartschippers ingericht. De provincie kijkt ook naar andere mogelijkheden om de kwaliteit van de voorzieningen te verbeteren. Zo wordt er ook gekeken of Zeeland beter aangesloten kan worden op landelijke informatiesystemen zoals het Ligplaats Informatiesysteem (BLIS) en is er een kennis- & innovatienetwerk opgericht waarin brancheorganisaties, havenbedrijven en havenbeheerders vertegenwoordigd zijn. Binnen dat netwerk worden de kansen en uitdagingen over dit thema besproken. Dat sluit aan bij de wens van de provincie Zeeland om niet alleen over de binnenvaart maar vooral mét de binnenvaart te praten en te werken.

Actieprogramma Binnenvaart
Op 28 december stond de presentatie van het Actieprogramma Binnenvaart van de Provincie Zeeland op de agenda van het netwerk. Movares Water gaat knelpunten inventariseren en oplossingen ontwikkelen met de ruimtelijke opgaven, klimaat, verduurzaming en energietransitie als leidraad. Lijdia en Bart lichtten de thema’s voor het actieprogramma toe en haalden de eerste reacties op. Die verkenning maakte o.a. duidelijk dat de uitbreiding van lig- en wachtplaatsen erg belangrijk wordt gevonden en dat de combinatie van beter ontsluiten van informatie en creëren van voldoende ligplaatsen – bijvoorbeeld door renovatie van bestaande, onbenutte kades en het inzichtelijk maken van onbenutte plaatsen in gemeentelijke binnenhavens – het meest kansrijk is. Ook wat verduurzaming betreft zijn er in de branche nog volop ontwikkelmogelijkheden, stakeholders weten vaak niet wat wanneer te doen of hebben onvoldoende financiële middelen. Een mooie uitdaging voor Movares Water om de provincie te begeleiden in dit programma.