Een veilige en klimaatbestendige, ecologisch veerkrachtige en economisch vitale delta met voldoende zoet water, nu en in de toekomst. Dat is het gezamenlijke doel van de samenwerkingspartners in de Zuidwestelijke Delta. Op de jaarlijkse Gebiedsconferentie komen experts, beleidsmakers en belanghebbenden samen om te discussiëren over waterbeheer, klimaatadaptatie en veiligheid in dit cruciale deltagebied.

De ambitie is om in 2050 de eerste klimaatbestendige delta ter wereld te zijn. In de Gebiedsconferentie Zuidwestelijke Delta op 4 juli stond de voortgang in het uitvoeringsprogramma 2050 en de uitwerking van de gebiedsagenda centraal. Alexander Nefs, projectmanager waterbeheer bij Movares Water, was aanwezig.

Inzichten en inspiratie
Het plenaire gedeelte trapte af met boeiende lezingen. Teun Terpstra, lector aan de Hogeschool Zeeland, presenteerde het programma ‘Delta Wealth’. Dit programma onderzoekt oplossingsrichtingen voor een klimaatbestendige delta in 2050, waarbij de keuze tussen een gesloten of open delta centraal staat. Deltacommissaris Co Verdaas inspireerde met zijn visie op een klimaatbestendige Zuidwestelijke Delta, waarbij hij benadrukte: “Zonder het goede gedoe geen verandering.”

Kaderrichtlijn Water
Na het plenaire gedeelte nam Alexander Nefs deel aan de workshop waterkwaliteit. Hier werden twee presentaties gegeven. Rijkswaterstaat (RWS) besprak de uitdagingen binnen de Europese Kaderrichtlijn Water, met speciale aandacht voor zorgwekkende stoffen en PFAS, evenals ecologische vraagstukken. De Zeeuwse Milieu Federatie deelde hun visie op de waterkwaliteit in de regio.

De conferentie bood een interessant platform voor kennisdeling op het gebied van waterkwaliteit, -kwantiteit en -veiligheid, en een vruchtbare bodem voor verdere samenwerking en innovatie in de Zuidwestelijke Delta.