DUURZAAM BEREIKBAAR LEEFBAAR

Bereikbaar

Bereikbaarheid is in ons land al lang niet meer vanzelfsprekend. Wegen slibben dicht, vrachtverkeer over de weg blijft groeien, aangejaagd door online shoppen, thuisbezorgen en thuiswerken. Toch is er nog ruimte: onze waterwegen.

Dankzij het water zit er nog rek in de bereikbaarheid in Nederland

Als er groei mogelijk is, of op zijn minst verlichting van de huidige mobiliteitsdruk, dan is dat over water. Tegelijkertijd worden die kansen beïnvloed door de vele andere functies van water. Een waterweg vraagt daarom van nature om een brede kijk; er spelen rond water nu eenmaal andere zaken dan bij ons wegen-, spoor- en buizennet, met veel meer impact elders. We bieden graag die brede en vooral andere kijk op bereikbaarheid.

Onze missie: transitie van conventionele kijk naar brede toekomstvisie

De benadering die we als Movares Water voorstaan is: laten we voortaan vanaf het water naar onze infrastructuur kijken. Traditioneel bekijken we in Nederland elk object op zichzelf. Een fraaie nieuwe brug haalt het nieuws, net als bijvoorbeeld een tunnel. Het echte nieuws zou moeten gaan over de relatie tussen de ene infrastructurele oplossing en al die andere. Want zodra we water centraal te zetten, nemen we ook de wisselwerking beter waar.

Ziet u het grote geheel?

De wisselwerking tussen bijvoorbeeld waterhoogte in een rivier en drink-water elders. Tussen bouwplannen en havens en typen schepen van de toekomst, de sluizen van de toekomst, dijken, keringen, gemalen, beek-herstel. Stroomt het water harder door een rivier, dan beïnvloedt dat de omgeving. Geven we water terug aan de natuur, dan willen we dat door-rekenen in bebouwd gebied, bestaand en gepland. Ook de overheid heeft aangegeven dat water en bodem sturend zouden moeten zijn. Een uit-daging die hier nog bij komt, is de verouderde staat van het merendeel van de sluizen, bruggen en andere werken in Nederland. Het meeste daarvan dateert uit de jaren twintig, dertig en zeventig van de twintigste eeuw, wat vervanging met zich mee gaat brengen en tot die tijd een hoger risico op schade en hogere onderhoudskosten.

Samen verbinden we nu met de toekomst

Onze nationale bereikbaarheid is gebaat bij verplaatsing van weg naar water. Er kan heel veel. Dit heeft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat erkend in de meest recente brief aan de kamer. Er is nog veel ruimte op de binnenvaart die we kunnen benutten, in tegenstelling tot ons wegennet. Allerlei effecten versterken een vernieuwde focus op de binnenvaart. Neem de veranderende vraag naar brandstoffen en het transport daarvan. Of neem de effecten van droogte, die vragen om aanpassingen in infrastructuur op en rond het water, logistiek en scheepsconstructies. Wij kunnen daar gezien onze expertise een verbindende rol in spelen — verbindend tussen alle betrokken overheden, instellingen, bedrijven en burgers.
En tenslotte ook verbindend tussen nu en de toekomst. Want we willen niet afwentelen op toekomstige generaties, net zomin als we willen afwentelen op andere gebieden en waterfuncties, of vanuit het private domein op het publieke domein.

Is uw project klimaatadaptief en waterrobuust?

Onze adviseurs en ingenieurs zijn op vele fronten actief. Dat geeft ze het perspectief om bij elk project aan de voorkant al te kijken naar de effecten op het klimaat. In ons advies komt standaard de vraag aan bod in hoeverre uw plannen – of de plannen die we samen ontwikkelen –  klimaatadaptief en waterrobuust zijn. Daarnaast nemen we meteen de vraag onder de loep hoe de toekomst van het project eruit gaat zien: wat wordt de levensduur? Hoe zit het met onderhoud?

Kortom: van assetmanagement en levensduur tot en met de positieve bijdrage aan het klimaat, we brengen dat vooraf in kaart. Wat ons extra motiveert is dat we niet alleen onze kennis over water kunnen inzetten, maar dat we met het juiste advies ook kunnen bijdragen aan een betere wereld. Daarom zijn onze inspanningen erop gericht goede, duurzame en onafhankelijke adviezen te bieden, en creatieve oplossingen aan te dragen. Met relevante, positieve maatschappelijke invloed op duurzaamheid, bereikbaarheid en leefbaarheid.