Duurzaam Bereikbaar Leefbaar

Duurzaam

Nog altijd is behoud de norm als het om water gaat. De Nederlandse omgang met water heeft een lange historie waar we nog niet goed los van komen. Die norm, behoud, heeft zijn langste tijd gehad.

Water tegenhouden als het moet en teruggeven als het kan

Als Movares Water werken we graag mee aan een nieuwe omgang die wel toekomst heeft: water tegenhouden als het moet en teruggeven aan de natuur als het kan. Niet omdat we zo nodig willen veranderen, maar omdat een duurzame toekomst dat van ons vraagt. Alles behouden is simpelweg niet houdbaar. Veranderen dus, hoewel niet ieder voor zich. Want loskomen van de norm vraagt behalve een lange adem vooral veel onderlinge support.

Onze definitie van duurzaam

‘Duurzaam’ is een alledaags woord geworden, met een steeds complexere lading. Iedereen vindt er iets van. Als Movares Water hanteren we graag een eenvoudige definitie: de duurzaamheid van uw project wordt bepaald door de mate waarin rekening is gehouden met de impact op het klimaat in de toekomst. Zijn mogelijke nadelige effecten zo veel mogelijk uitgebannen ten gunste van een positieve invloed? Of op zijn minst een neutrale invloed? Gebeurt dat in voldoende mate, dan zijn we duurzaam bezig of maken we op zijn minst een begin daarmee.

Ziet u het grote plaatje?

Daarvoor is onze kijk bij voorkeur zo breed mogelijk. Plannen voor een klimaatneutrale haven kunnen bijvoorbeeld nog zo goed zijn, veel hangt ook af van de schepen die er aanleggen en de vrachtwagens die het transport aanvoeren of overnemen. Ook zij dragen ofwel bij aan de klimaatneutraliteit van de haven, of doen er juist afbreuk aan. We willen kortom ‘het grote plaatje’ zien voor we onherroepelijke stappen zetten.

Samen duurzaam optrekken in waterprojecten

In recente kamerbrieven Water en bodem sturend en Toekomst binnenvaart, werd het belang van een duurzame aanpak van water in een breder toekomstperspectief gezet. De ambitie die het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat afgeeft spreekt duidelijke taal: klimaatneutraliteit en nagenoeg nul emissie in de binnenvaart in 2050. Het hoofdvaarwegennet en het hoofdwatersysteem willen we in 2050 klimaatadaptief en waterrobuust hebben. Klimaatbestendig maken van de vaarwegen vindt plaats in een complex speelveld, waar samenkomen: functies waterveiligheid, waterkwaliteit, zoetwaterbeschikbaarheid, natuur en een (economisch) aantrekkelijke leefomgeving.

Ook het Klimaatrapport en de gebeurtenissen in Limburg dragen bij aan een stroomverstelling in de samenleving, zowel in opvattingen als in doelgerichtheid. De tijd is kortom rijp voor een bredere visie. Wij omarmen de Sustainable Development Goals zoals die zijn afgesproken in 2015 door de Verenigde Naties en trekken daarin graag samen met u op voor waterprojecten.

Is uw project klimaatadaptief en waterrobuust?

Onze adviseurs en ingenieurs zijn op vele fronten actief. Dat geeft ze het perspectief om bij elk project aan de voorkant al te kijken naar de effecten op het klimaat. In ons advies komt standaard de vraag aan bod in hoeverre uw plannen – of de plannen die we samen ontwikkelen – klimaatadaptief en waterrobuust zijn. Daarnaast nemen we meteen de vraag onder de loep hoe de toekomst van het project eruit gaat zien: wat wordt de levensduur? Hoe zit het met onderhoud?

Kortom: van assetmanagement en levensduur tot en met de positieve bijdrage aan het klimaat, we brengen dat vooraf in kaart. Wat ons extra motiveert is dat we niet alleen onze kennis over water kunnen inzetten, maar dat we met het juiste advies ook kunnen bijdragen aan een betere wereld. Daarom zijn onze inspanningen erop gericht goede, duurzame en onafhankelijke adviezen te bieden, en creatieve oplossingen aan te dragen. Met relevante, positieve maatschappelijke invloed op duurzaamheid, bereikbaarheid en leefbaarheid.