Verduurzaming schepen in havengebieden

Walstroom levert een grote positieve bijdrage aan het terugbrengen van de emissies van schepen in havengebieden. Movares Water heeft de kennis en expertise in huis om zorg te dragen voor die verduurzaming in de (binnen)havens. Onze mensen hebben dat in de afgelopen jaren middels onderstaande projecten mogelijk gemaakt:

Haven Rotterdam - Onderzoek walstroom

Het havenbedrijf Rotterdam wil de realisatie van walstroom in de havens versnellen. Er heerst in de maritieme sector nog veel onzekerheid en onduidelijkheid over de toe te passen standaarden en specificaties voor walstroomvoorzieningen in het middensegment (low voltage van 125A tot 1 MVA). Er is evenwel een grote behoefte aan standaardisatie van walstroomaansluitingen.

Wij hebben voor het Havenbedrijf een inventarisatie uitgevoerd van alle standaarden die bestaan in de categorie ‘Low and High voltages’ (125A tot > 1MVA). Op basis van die inventarisatie is een conclusie getrokken en zijn de eerste aanbevelingen gegeven om tot meer eenduidigheid te komen voor toepassing van  walstroomvoorzieningen. 

Texel – Haven Oudeschild

Voor de haven in Oudeschild is een geheel energieneutraal walstroomnetwerk ontwikkeld die de walstroom volledig zelfvoorzienend opwekt via het CIV smart grid van Texel. De gehele installatie is ontworpen van schetsontwerp tot en met Definitief ontwerp en de realisatie is begeleid. Daarnaast is het gehele subsidietraject verzorgd en is het vergunningentraject geregeld voor de buitendijkse installatie. Het walstroomnetwerk is geheel voorzien van zonne-energie en is daarmee een uniek ontwerp voor Nederland. In totaal zijn er 128 walstroompunten gerealiseerd, variërend van 16 tot 400 ampère (powerlock). Van de walstroomvoorzieningen wordt gebruik gemaakt door binnenvaart, zeevaart, riviercruiseschepen, bruine vloot en recreatievaart.

Cuijk – Multipurposekade

In Cuijk hebben we de volledige walstroominstallatie ontworpen, van schetsontwerp tot en met uitvoeringsontwerp (elektrotechnisch en civieltechnisch) inclusief vergunningsaanvragen. De installatie voorziet in de stroomvoorziening voor binnenvaartschepen met aansluitingen van 16/32/63 Ampère. Daarbij is de aansluiting gerealiseerd op de bestaande stroomvoorziening van het aanwezige bedrijf. Tevens is de afstemming verzorgd met de lokale netbeheerder.

Arnhem – Riviercruisevaart

Voor de Lage Kade te Arnhem hebben we de haalbaarheidsstudie en het Voorlopig Ontwerp gemaakt voor de walstroomstroomvoorzieningen ten behoeve van de riviercruiseschepen die aan deze kade afmeren. De situatie aan de Lage kade te Arnhem is bijzonder, omdat deze kade, in de natte perioden, met regelmaat onder water kan komen te staan. In het verleden is gebleken dat de waterstand ruim 2 meter boven de Lage kade kan komen te staan. De kade in Arnhem is hiermee afwijkend t.o.v. andere kades in Nederland.

In het kader van het onderzoek zijn de exploitatieberekeningen gemaakt om vast te stellen onder welke condities de aanleg van de walstroomvoorzieningen financieel haalbaar kan worden en wat het bijbehorend walstroomtarief moet zijn. Daarnaast zijn diverse ontwerpen gemaakt voor de walstroominstallatie die (blijvend) functioneren bij hoge waterstanden. Voor het ontwerp van de walstroominstallaties, waarbij tevens het ontwerp is gemaakt voor de omzetting van middenspanning naar laagspanning, heeft afstemming plaatsgevonden met de netbeheerder en toekomstige afnemers.

Hardinxveld-Giessendam – Binnenhaven

Voor de gemeente Hardinxveld-Giessendam hebben we een volledige walstroominstallatie ontworpen voor de lokale binnenhaven. De werkzaamheden betroffen het verzorgen van het Schetsontwerp t/m besteksontwerp van de gehele installatie, zowel elektrotechnisch als civieltechnisch. De walstroominstallatie is bestemd voor de binnenvaart en riviercruisevaart waarmee de walstroominstallatie geschikt is voor aansluitingen van 16A t/m 400A (powerlock).

Scheveningen – 1e Haven

Het project Walstroom Scheveningen biedt walstroomfaciliteiten aan voor diepvriestrawlers en de schepen van de Rijksrederij. Kenmerkend voor dit project is dat relatief hoge elektrische vermogens ter beschikking moeten worden gesteld bij een lage bedrijfsspanning (tot 1000 kW bij 380V/50 Hz dan wel 440V/60 Hz) met een totaal vermogen van 2500 kVA. Hiertoe dienen voor beide (Hz) vormen, trafostations en schakelinrichtingen te worden gerealiseerd welke na omzetting van middenspanning naar laagspanning door middel van koppelstations de schepen voeden.

De gemeente Den Haag bracht de walzijde van de installaties aan, de reders pasten zelf hun schepen aan. Omdat veiligheid een onduidelijk vraagpunt was voor de reders is het nuttig gebleken een gezamenlijke risico-inventarisatie uit te voeren, met als doel zowel de risico’s als de mogelijke maatregelen om die te beheersen in kaart te brengen. Onze collega’s hebben de begeleiding gedaan van opdrachtgever en reders alsmede de risico-inventarisatie uitgevoerd. Daarvoor is alle benodigde inhoudelijke en procesmatige kennis ingebracht om op die manier met elkaar de juiste gesprekken te kunnen voeren en tot het juiste resultaat te komen. Met deze inzet is een succesvolle realisatie van het walstroomnetwerk mogelijk geworden.

Meer weten?

Bart Bouwens Businessmanager